Fylkesstyret innstiller på å gå for deling av Vestfold og Telemark

Publisert av: marit.nagel.ronningen Publisert: 04. februar 2022
Oppdatert: 04. februar 2022
Lesetid: ca. 4 min

Fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark SV tar stilling i saken om deling av fylkeskommunen 12.februar.

Fylkestingsgruppa har oppsummert høringsrunden og gitt sine vurderinger til fylkesstyret.

Før jul ønsket ikke fylkestingsgruppa å gå inn for oppdeling, på grunn av kostnader i tid, penger og i belastning på arbeidsmiljø. Fylkestingsgruppa ville heller prioritere viktig utviklingsarbeid innen klima, samferdsel, kultur, folkehelse og videregående skole.

Men høringsrunden var likevel viktig, og det har vært en grundig debatt i partiet. Hva kommunestyregruppene har stemt for har blitt tillagt stor vekt.

Før høringsrunden var fylkestingsgruppa opptatt av å hindre nye belastninger på arbeidsmiljø for de ansatte. De tyngste arbeidstakerorganisasjonene har derimot ikke tatt konkret stilling i sine høringssvar. Likevel vil fylkestingsgruppa peke på behovet for å ivareta arbeidsmiljø og unngå kompetanseflukt fra fylkeskommunen i nye runder med omstilling.

Fylkesstyret har nå innstilt på å ta høringsrunden til etterretning, og gå for en deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les fylkestingsgruppa vurdering av saken:

Fylkestingsgruppas vurdering av saken, med råd til fylkesårsmøtet

SV ønsket ikke å slå sammen Vestfold og Telemark fylker. Vi har likevel lagt ned en solid innsats i den politiske styringen av fylkeskommunen for å sikre at Vestfold og Telemark fylkeskommune trekkes i retning av SVs politikk og verdigrunnlag. SV har også gjennomført sammenslåing av fylkeslagene i Vestfold og Telemark, og opprettelsen av Vestfold og Telemark SV oppleves som en suksess. Beslutningen om fylkeskommunen vil påvirke fylkespartiets framtid, derfor har det vært vesentlig å legge til rette for en grundig diskusjon om saken i fylkespartiet, og også at fylkesårsmøtet tar stilling.

Fylkestingsgruppas posisjon før høringsrunden januar 2022, var å ikke ønske oppdeling av fylket, men heller bruke ressursene på å videreutvikle fylkeskommunens funksjon og tjenester. Hensynet til kostnader og arbeidsmiljø var bærende premisser for dette standpunktet.

Høringsrunden skulle ikke være en skinnprosess for SV. Det har vært en reell høring, der også SVs medlemmer skulle høres. Fylkestingsgruppa oppfordret lokallag i SV til å delta i diskusjonen. Saken har vært oppe til behandling i de fleste lokallag, gjennom medlemsmøter og årsmøter. I de 17 kommunene SV er representert, har SV gått inn for deling i 10 kommuner, og mot deling i syv kommuner. Det ligger et flertall av både innbyggere og SVs velgere bak vedtakene om å dele fylkeskommunen opp.

For SV må en fylkeskommune være en utjevnende, aktiv og tilstedeværende samfunnsaktør for å utøve sin funksjon. Det krever en felles anerkjennelse av fylkeskommunen for å utøve myndighet der det regionale perspektivet avviker fra eller imøtegår kommuners interesser. Kommunene i Vestfold har enstemmig gått inn for å dele opp fylket. Det vil være vanskelig å forsvare fylkeskommunens myndighetsutøvelse overfor disse kommunene, og styring over fylkeskommunens egne virksomheter i disse kommunene, etter at de gjennom brede politiske vedtak har uttrykket en sterk misnøye med fylkeskommunen i nåværende form. Det er ikke et akseptabelt premiss for SV å svekke fylkeskommunen som regional aktør for å muligens oppnå aksept hos et lite utvalg av kommunene.

Arbeidstakerorganisasjonene med medlemmer i fylkeskommunen har ikke tatt konkret stilling til spørsmålet om oppdeling. Fylkestingsgruppa ser derfor ikke tilstrekkelig grunnlag til å ta hensynet til de ansatte til inntekt for å gå imot oppdeling. Regjeringen har garantert for å dekke kostnader ved oppdelingen, og vil avstemme inntektssystemet etter den kommende fylkesstrukturen. Fylkestingsgruppa ser derfor heller ikke tilstrekkelig grunnlag for å ta kostnadene til inntekt for å gå imot oppdeling.

Fylkeskommunen er blitt styrket innen samferdsel, klima og kultur. Det er derimot ikke lykkes å skape en felles forståelse innenfor videregående opplæring, og innen tradisjonell næring utover det som knytter seg til klima og grønn omstilling. Ved en eventuell oppdeling er det derfor nødvendig å prioritere å motvirke kompetanseflukt fra fylkeskommunene, ivareta arbeidsmiljøene på best mulig måte, og opprettholde velfungerende utviklingsarbeid innen samferdsel, areal, plan, klima og kultur, samt tydeligere definere en retning for fylkeskommunene innenfor kompetanse og næring.

En sammenslåing av statsforvalterne var også del av regionreformen. Dette medførte en fordeling av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser som har vært et viktig premiss for organisering av Vestfold og Telemark fylkeskommune. SV forutsetter at statsforvalteren vil følge fylkesgrensene også etter en eventuell omgjøring av dagens fylkesgrenser.

Fylkestingsgruppa ønsker å ta høringsrunden til etterretning, og anbefaler fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark SV å tilslutte seg dette. Vi mener samtidig at om stemmene fra SV i fylkestinget fordeler seg 2:1 i favør oppdeling, vil dette gjenspeile både fylket og SVs medlemmer på en representativ måte.